^Back To Top

Eglise F.J.K.M. Montrouge Paris Fiorenana (SP37) - Au Temple de l'Eglise Protestante Unie (EPU) - 64, rue Maurice Arnoux 92120 Montrouge

Accès par :   Métro4 Mairie de Montrouge   /   Bus 68 Place Jean Jaurès   /   Périphérique Porte de Chatillon   /   G.P.S. : fjkm montrouge [ lancer GPS ]


Toriteny - Alahady 10 mey 2015 (Rtoa Marie-Angèle RAHARIJAONA Mpitandrina)

Fanompoam-pivavahana famaranana ny fanamarihana ny
 Faha-30 taona niorenan’ny Fiangonana FJKM Montrouge-Paris (1985-2015)

« Mitsangàna, mihazavà, fa tonga ny fahazavanao » (Isaia 60. 1)
« Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive » (Ésaïe 60.1a)

Vavaka :Ry Andriamanitra Tompo sy Mpahary anay ô, Fanilon’ny tongotray sy Fahazavan’ny lalanay ny teninao. Koa mitenena fa mihaino izahay vahoakanao. Amena.

Ry hava-malalan’i Kristy, 

Ho aminareo sy hitoetra aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin’ny fahalalana an’Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo ! Amena.

Amin’ny fo feno fisaorana sy fankasitrahana an’Andriamanitra, ry Havana, no iarahabana antsika rehetra nahatratra izao andro iray toa zato,  Fotoam-pamaranana ny Tsingerintaona faha-30n’ny FJKM Montrouge-Paris izao. Sahanasan’Andriamanitra ity Fiangonana ity. Izy no nampijoro sy niahy ary nitantana azy nandritra izay 30 taona lasa izay. Izy koa no nifidy sy mifidy mpanompo, toa ireo 70 lahy voalaza ao amin’ny bokin’ny Nomery teo, ho mpiara-miasa Aminy ho fanajariana ny ambaindain’ny fanjakany. Anisan’ireny ry Itompokolahy RATOVOHERIZO Mamy Daniel, Filohan’ny fitandremana mandra-podiamandriny, izay niezaka sy nifofotra tokoa, tsy nitandro havizanana sy nanankimpo tanteraka tamin’Andriamanitra mbamin-dr’Itompokolahy RAINIBARY mivady  sy  Itompokolahy RAKOTONDRAVOHITRA mivady ary Itompokolahy RANAIVOARISOA Bruno mivady izay samy nifofotra sy nitondra ny anjara birikiny araka ny talenta nomen’Andriamanitra azy ho fampandrosoana ny asan’ny Tompo.

Nifamahofahoan’ny  fisedrana   samihafa   ny            FJKM  Montrouge-Paris  nandritra izay 30 taona lasa izay.  Ireny karazan-drivotra nifofo ireny anefa no vao mainka nampamaka sy nampiorina azy hatrany  noho ny asan’ny Fanahy Masina ka nahatrarana izao andro iray toa zato izao. Tsy moramora ny fanarahana an’i Jesoa Kristy.  Ilana fiaretana sy faharetana araka ny fanambarana nataon’i Jesoa hoe  : “ Ary ho halan’ny olona rehetra ianareo noho ny Anarako: fa izay maharitra hatramin’ny farany no hovonjena !”(Marka 13.13).

 

Ry Havana, mbola manan-kambara amintsika hatrany ny Tenin’Andriamanitra amin’izao Fanompoam-pivavahana famaranana ny fanamarihana ny faha-30 taona niorenan’ny FJKM  Montrouge-Paris izao.  Izany dia nalaina tao amin’ny bokin’i Isaia mpaminany novakina sy norenesintsika teo, izay sady Teny fanevan’ity Tsingerintaona faha-30 ianohantsika ity rahateo. Toa izao no fivakiny amin’ny anaran’ny Tompo : “Mitsangàna, mihazavà, fa tonga ny fahazavanao”.  Azo an-tsaina amin’izany ny Zanak’Isiraely tanatin’ny  haizin’ny fahababoana,  lavitry ny tempoly,  kanjo tonga tampoka ny Fahazavana izay efa nampanantenain’ireo mpaminany samy hafa toa an-dry Malakia sy Isaia.

Baikom-pitiavana ny hoe : “mitsangàna”. Izany hoe : “mihetseha, aza mijanona ao amin’ ny haizina intsony”. Izany dia anterin’ny hoe : “mihazavà”. Izany hoe: “Mandrosoa amin’ny fahazavana”.  Fiovam-penitra tanteraka  dia  fialana amin’ny haizina sy fizorana amin’ny Fahazavana : izany no baikon’ny Tompo amin’i Jerosalema. Tsy mahafoy ny asan’ny tànany Andriamanitra ka Izy mihitsy no miasa hanafaka izay mitoetra ao amin’ny haizina. Anjaran’izay ao anatin’ny haizina kosa ny maneho fahavononana hihaino ny baiko ka hitsangana sy hizotra ho amin’ny Fahazavana. Fa voasoratra hoe : “tonga ny fahazavanao”. Fahasoavana lehibe ny fananana fahazavana izay tsy nindramina fa an’ny tena mihitsy.Safidin’izay mitoetra  ao amin’ny haizina sisa ny handray izany na tsia.

Eo amin’ny fiainana andavanandro, manahoana ny fipapapapa sy fipepipepintsika raha maty tampoka ny jiro ? Moa tsy mipopopopo sy mitotototo mitady afokasoka sy labozia na lalampy ve isika hanazavana ny efitra mandra-piverin’ny herinaratra ? Tapaka koa ny fifandraisana amin’ny serasera atao amin’ny aterineto sy ny karazana asa samihafa tsy tambo hotononina. Mitady vaha olana eo no ho eo isika fa tsy mitaredretra. Tsy miandriandry toa izany koa ny famonjena. Andriamanitra  no Mpamonjy. Izy no Masoandrom-piainantsika, Fahazavana lehibe tonga hanafaka izay mitoetra ao amin’ny haizina. 

Ry havana, tsy natokana ho an’ny Zanak’Isiraely tamin’ny vanim-potoana niainan’i Isaia mpaminany ihany izany teny hoe :  “Mitsangàna, mihazavà...” fa natao ho an’ny  olona  rehetra ihany. Tsy diso anjara amin’izany koa isika eto amin’ity Ambohipihaonana ity amin’izao andro fankasitrahana an’Andriamanitra izao.  Raha mbola tsy tonga akory ny Mesia dia toy ny efa teo anatrehan’ny mpaminany Isaia sy ireo mpaminany hafa koa sahady ny fahatongavany.  I Jesoa Kristy dia Ilay Mesia nandrasana ela no Fahazavan’izao tontolo izao. Manerana ny fitahiana rehetra raisina amin’Andriamanitra ny Fahazavana. Ao ny Fahazavan’ny fitiavan’Andriamanitra, ny Fahazavan’ny fahasoavany  izay ahazoana famindrampo sy famelankeloka amin’ny finoana araka  ny teny fampanantenana voasoratra ao amin’ny bokin’i Malakia  mpaminany hoe : “Ary hiposaka aminareo, izay matahotra ny anarako, ny Masoandron'ny fahamarinana, manana  fanasitranana ao amin'ny tanany (Malakia 3. 20a).  Mampiposaka fanala haizina tanteraka dia ny   Masoandron’ny fahamarinana, araka izany, ny Fahazavana. Fahazavana miara-dàlana hatrany amin’ny fanatrehan’Andriamanitra  sy ny fanampiany amin’ny andro rehetra sy ny fotoana rehetra.  Fahazavan’ny Fanahy Masina ihany koa.

Tombontsoan’ny mino ny Fahazavan’ny Fanahy Masina.  Fahazavana tsy mampitomoe-poana fa mitarika antsika hiaiky ny tsy fahatanterahantsika manoloana ny fahamasinan’Andriamanitra. Fahazavana manorotoro ny fo vato ahatongavana ho olom-baovao ao amin’i Kristy, mampamaka  fahatokiana  sy mampamokatra fahasahiana ihany koa manoloana ny karazan-tsakana  sy ny mety ho tahotra. Ifanotofan’ny  karazan-tsakana sy ny karazan-tahotra amin’ny endriny samihafa manko ny tontolo misy antsika. Ireny no toy ny haizina te hamingana sy hamatotra antsika. Fa ny haizina mikitroka indrindra dia ny fisarahana  amin’Andriamanitra noho ny tsy fanarahana ny sitrapony. Ao koa ny  haizim-piainana toy ny tahotra ny ho avy, ny tsy fananana asa, ny tahotra noho izao sy noho izatsy izay tsy àry ho voatanisa eto avokoa. Miteraka ahiahy sy manamaizina ny fiainana daholo ireny ka tokony hialana. Inona no vaha  olana ? Soa fa tao ny Fahazavan’i Kristy izay fanala haizin’ny alim-piainana.

Misy haizim-piainana mangeja anao ? Mivavaha mafy ka ento eo am-pototry ny hazo fijalian’i Jesoa ny haizim-piainanao rehetra sy ny karazan-geja mamatotra  anao. Hery ho antsika ny fahalalana fa “mamonjy ny fahalementsika koa ny Fanahy Masina”.  Fa voasoratra hoe : “Ny Fanahy no mamonjy ny fahalementsika : fa tsy fantatsika izay vavaka tokony hataontsika; fa ny Fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononina. Ary Izay mandinika ny fo no mahalala izay hevitry ny Fanahy, satria araka an'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina”.

 

Ry havana, tsy mampitomoe-poana ny fandraisana ny Fahazavana.  Izay mandray Fahazavana dia Ilay fiposahan’ny voninahitr’i Jehovah eo amin’ny tena araka ny voasoratra ao amin’ny bokin’i Isaia dia manjary jiro manazava ny tontolo misy azy koa. Andraikitra lehibe andrasana amin’ny mpino rehetra izany fanjariana ho fahazavana izany.  Fa voasoratra hoe : “Izay mino Ahy ny asa ataoko no hataony koa”, hoy Jesoa. Miantso sy mifidy olona mandrakariva hanohy ny asa ho fanajariana ny ambaindain’ny Fanjakany ny Tompo.  Mbola manakoako am-poto-tsofintsika amin’izao fotoam-pamaranana ny Tsingerintaona faha-30n’ny FJKM Montrouge-Paris izao ankehitriny ny fanambarany hoe : “Ianareo no fahazavan’izao tontolo izao” ary “Indro Izaho momba anareo mandrakariva mandrapahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao” (Matio 28. 20b).

Ry havana, Andriamanitra no Tompon’ny Andro sy ny Fotoana. Sombim-potoana omeny antsika ity Tsingerintaona faha-30 ity hanomezantsika voninahitra ny Anarany  masina sy anehoantsika fisaorana sy fankasitrahana Azy. Ny Ampitso ? Ny ho Avy ? Apetratsika feno eo am-pelatanan’Andriamanitra Masoandrom-piainantsika amin’ny finoana izany. Ny angatahina amintsika dia ny fahatokiana tanteraka Azy sy ny fizorana mandrakariva amin’ny làlam-pahazavana amin’ny finoana sy ny  hijoroantsika mandrakariva ho vavolombelon’ny fitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao amin’ny maha-fahazavana antsika hampamerovero ny fifankatiavana sy ny fandriampahalemana ary ny fanahim-pahendrena eo amin’ny manodidina antsika.

 

Chers frères et soeurs en Christ,

 

Que la grâce, la paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur soient toujours avec  vous ! En ce jour qui en vaut cent, Dieu a un message à nous transmettre, message constituant aussi le thème de ce 30ème Anniversaire. Le voici  : « Lève-toi, sois éclairée »(Ésaïe 60.1b)]. Un ordre concis, précis adressé à Jérusalem endeuillée par la déportation à Babylone au temps du prophète Isaïe et à nous aussi aujourd’hui. Selon ce verset,  Jérusalem étaient dans les ténèbres, en deuil. Puis, soudain, la lumière, sa lumière : lumière de Dieu. Les ténèbres symbolisent ici la séparation avec Dieu, l’exil des enfants d’Israël à Babylone, loin du temple. La lumière,  c’est le retour de l’exil, la vie avec Dieu, Soleil d’une grande brillance. La Lumière,  c’est aussi le Messie qui vient. Isaïe voit hors du temps le Messie, ie, avant même sa venue, c’est comme si celle-ci se déroule déjà sous ses yeux.

Une des formes des ténèbres, c’est la séparation avec Dieu à cause du péché ou des iniquités. Mais il y a aussi toute une panoplie de ténèbres nous plongeant dans la hantise de la peur :  la peur des différentes sortes de crises,  la peur du lendemain, la peur de l’autre, la peur du chômage et j’en passe. La parole de Dieu nous apporte la solution aux ténèbres aujourd’hui : « Lève-toi, sois éclairé ». Ne vous bloquez pas dans la torpeur des ténèbres. Acceptez d’être éclairés par la Lumière du Christ  Lumière du monde. Par sa mort et la force de sa résurrection,   Jésus  nous illumine. Une lumière régénérante, fortifiante et dynamisante. Reflétés par cette Lumière, les croyants resplendissent  aussi au sein des ténèbres, conformément à ce que Jésus  dit : « Vous êtes la lumière du monde » (Matthieu 5. 14a). Aujourd’hui encore, Il  nous fait  une promesse réconfortante et encourageante : « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde » (Matio 28. 20b). Recevoir la lumière, c’est aussi accepter de partir en mission. Cette mission vise à faire de la terre resplendissante de lumière, un havre de paix et d’amour.  Ainsi donc, ayez confiance en l’Amour de Dieu. Il ne nous laissera jamais seuls. Le Saint-Esprit est là aussi. Par le Baptême, nous en avons déjà les prémices. Laissons le Saint-Esprit habiter en nous,  être à l’œuvre, nous conseiller, nous fortifier et intercéder pour nous. Il est écrit : « De même aussi l’Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables ; et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l’intention de l’Esprit : c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints » (Rm 8.26-27).

Que Dieu bénisse cette Commémoration du 30ème Anniversaire de l’Eglise FJKM Montrouge-Paris ! Qu’Il bénisse l’Eglise FJKM Montrouge-Paris et qu’Il nous bénisse tous ! A Lui seul la gloire d’éternité en éternité. Amen.

 

 

Ramatoa Marie-Angèle RAHARIJAONA Mpitandrina tao amin’ny FJKM-Montrouge Paris 1985-1996

©FJKM Montrouge Paris Fiorenana SP37 1985 - 2024.