^Back To Top

Eglise F.J.K.M. Montrouge Paris Fiorenana (SP37) - Au Temple de l'Eglise Protestante Unie (EPU) - 64, rue Maurice Arnoux 92120 Montrouge

Accès par :   Métro4 Mairie de Montrouge   /   Bus 68 Place Jean Jaurès   /   Périphérique Porte de Chatillon   /   G.P.S. : fjkm montrouge [ lancer GPS ]


Alahady fahatelo - Symbole des Apôtres
Mino an’ Andriamanitra Tsitoha aho, Izay Mpanao ny lanitra sy ny tany, Andriamanitra dia fanahy. Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra dia matanjaka hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika. Fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika i Kristy. Mino an’i Jesoa Kristy, Zananilahy Tokana, Tompontsika aho. Tonga Izy hitady sy hamonjy ny very. Izy no làlana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy anio ary ho mandrakizay. Mino ny Fanahy Masina aho. Izy no manambara amin’ny fanahintsika. Fa zanak’ Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay enti-mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika.
Tompo ô, ampitomboy ny finoanay Anao. Amena.

 

©FJKM Montrouge Paris Fiorenana SP37 1985 - 2023.